CAA665F9-A385-4522-81D5-E4CFB7238B94E37C096B-6F94-4AE1-9B4E-ADD9DDE23898A87C8B52-8301-40F9-8A0F-D720C7CBB30D536BA3C4-0E9F-4D40-A3C7-F7410B1AA7A3

Design Collaboration: Joe Zhao

Construction team: Larry Wong/ Kiu Chiu